Tietosuoja

Alta löydät Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisterin tietosuojaselosteen.

Evästeiden käyttö

Veikkaus käyttää verkkopalveluissaan evästeitä (cookies) palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisäksi evästeistä saatua tietoa voidaan käyttää verkkopalvelumme sisällön ja pelituotteiden personointiin ja kehittämiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Veikkaus Oy ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Jos et halua, että Veikkaus Oy kohdentaa mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueittesi mukaan, voit estää kohdentamisen: www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

 

Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisteri

IETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 12–14 artikla
       
    25.5.2018 alkaen

1. Rekisterinpitäjä 
Veikkaus Oy  (jäljempänä Veikkaus)
Casino Helsinki (jäljempänä CH)
Mikonkatu 19
00100 Helsinki
Puhelin: vaihde 0200 55000 (pvm/mpm)
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Kasinon johtaja Marko Hurme
Mikonkatu 19
00100 Helsinki
Puhelin: vaihde (09) 43701
 
3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava Veikkauksen tietosuojavastaava
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701
tietosuoja@veikkaus.fi

4. Rekisterin nimi 
Casino Helsingin (CH) asiakas- ja valvontarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet Pelikasinotoiminnan harjoittajalla on arpajaislain (1047/2001) 51 §:n mukaan oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää henkilörekisteriä (pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteri).

Casino Helsingin asiakas- ja valvontatietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:
• Pelitoiminnan valvominen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
• Asiakkaan tunnistaminen. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi). Pääsyn hallinta.
• CH:n toiminnan, pelien, palveluiden ja maksamisen toteuttaminen sekä seuranta, analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
• Asiakkaan palveleminen ja  asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.
• Asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
• Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
• Vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta.
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. 
• Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

• Asiakaspuheluiden nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimivan Casino Club –kanta-asiakasrekisterin käsittelyn tarkoituksena on lisäksi erityinen asiakassuhteen hoito ja asiakashuomioinnin kohdentaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen
• asiakkaan ja CH:n/Veikkauksen välisen sopimuksen valmistelu tai toteuttaminen,
• CH:n/Veikkauksen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
• asiakkaan suostumus, tai
• CH:n/Veikkauksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen.

Veikkaus huolehtii siitä, että oikeutettuun etuun perustuva käsittely on asiakkaan etuihin nähden oikeasuhteista ja vastaa asiakkaan kohtuullisia odotuksia. Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
• Asiakkaan ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen
• Pelien ja palveluiden teknisen toimivuuden varmistaminen
• Pelien, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä raportointi
• Asiakkuuden analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen
• Tutkimus ja tilastointi
• Pelien ja palveluiden sisällön kohdentaminen ja personointi
• Suoramarkkinointi ja sen seuranta ja mittaaminen
• Asiakaspalvelu ja puheluiden tallentaminen
6. Rekisterin henkilötiedot CH:n asiakas- ja valvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Asiakkaan perustiedot:
o Etu- ja sukunimi
o Sukupuoli
o Syntymäaika
o Kansalaisuus
o Yhteystiedot:
 Osoite Suomessa (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
 Postitusosoite
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
o Ulkomaalaisen asiakkaan passin numero, passin myöntämispäivä ja -paikka
o Asiakkaan kuva
o Asiakkaan mahdollinen poliittista vaikutusvaltaa (PEP) koskeva status

• Yksilöivät tunnisteet
• Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
o Henkilötunnus
o Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta
o Asiakasnumero
o Asiakaskortin numero

• Asiakkuuteen liittyvät tiedot
o Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
o Pelikasinoon saapumisaika
o Sisäänpääsy- tai pelikielto
o Pelikasinossa pelaamista koskevat tiedot
o Epäilty tai todettu pelivilppi
o Häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot
o Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
o Tieto asiakkaan kuolemasta

o Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat 
o Asiakkaan ryhmittelytiedot ja muut analytiikan avulla johdetut tiedot
o Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
o Osallistuminen CH:n tapahtumiin ja turnauksiin
o Asiakkaan lippuostot CH:n tapahtumiin ja turnauksiin

o Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
o Markkinoinnin kohdentamisen suostumukset ja kiellot
o Tiedot henkilötietojen käsittelyn rajoituksista


o Asiakaspuheluiden nauhoitukset
o Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
o Asiakaspalaute

• Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
o Pelitapahtumatiedot
o Peliostot
o Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
o Valuutanvaihdot
o Asiakkaan pyyntö Peluurin yhteydenottoon

Rekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa myös teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten kerätyt tiedot CH:n henkilökunnasta (arpajaislaki 51.2 §).

Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimiva Casino Club –kanta-asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavia tietoja:
• Kanta-asiakasstatus
• Kanta-asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
• Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot ja mieltymykset

7.Tietolähteet
 Asiakkaan tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä, asiakkaan ilmoituksen perusteella ja teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten. Peli- ja palvelutapahtumatietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi Suomen väestötietojärjestelmästä. Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaista asiakkaan poliittista vaikutusvaltaa (PEP) tarkistetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan rekisteristä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan saada myös  viranomaisilta lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa.

8. Henkilötietojen vastaanottajat
 Veikkaus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä henkilötietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.
Keskeisimpiä asiakkaan henkilötietoja käsitteleviä Veikkauksen yhteistyökumppaneita ovat:

Vastaanottajan tyyppi (käsittelytoimet)   Toimiala
Pelien ja palvelujen operointi ja kehitys                              Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Maksutapahtumien toteuttaminen Rahoituspalvelut
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Asiakkuuden hallinnointi                               Informaatio ja viestintä
Asiakkuuksien analysointi ja raportointi     Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Asiakasetujen toteuttaminen Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kuljetus ja varastointi
Asiakasviestintä ja -kontaktit Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kuljetus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Markkinointiviestintä ja suoramarkkinointi Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Kuljetus
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Asiakkaan puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta muodostettava yksilöivä tunnistetieto voidaan välittää Facebookille markkinoinnin kohdentamiseksi Facebookissa. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten.

Veikkauksen sisällä asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen asiakkaan tuntemistietorekisteriin.

Asiakkaan ollessa Veikkauksen Etuasiakas asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteriin ( veikkaus.fi/tietosuoja ) Etuasiakassuhteen hoitamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin sekä Veikkauksen kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä tietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.
Veikkaus huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpide henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Yleisimmät Veikkauksen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:

Yhdysvalloissa tapahtuvan tietojenkäsittelyn osalta
• EU-USA Privacy Shield -järjestely
      (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2e artikla)
Muiden maiden osalta
• Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä
     (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla)
• Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen
                                (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
 Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. CH:n asiakas- ja valvontarekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii.
11. Henkilötietojen säilytysaika Veikkaus säilyttää vain CH:n/Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Näillä määräytymisperusteilla Veikkaus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla
• alle tai noin 1 vuosi tiedon tallettamisesta: puhelutallenteet.
• noin 3 vuotta tiedon tallettamisesta: tiedot, joita tarvitaan yleisen lakisääteisen vanhentumisajan vuoksi.
• noin 7 vuotta tapahtuman toteutumisesta kirjanpitolain mukaisen säilytysvelvollisuuden vuoksi: maksu- ja pelitapahtumat.
• tyypillisesti 5 – 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan Veikkauksen tai asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi.

Veikkaus poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja.

Asiakas voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista Veikkaus arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään turvallisesti.

12. Asiakkaan oikeudet  Asiakkaalla on oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Tietoa on tarjolla osoitteessa casinohelsinki.fi/tietosuoja sekä Veikkauksen asiakaspalvelusta.

Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Veikkaus hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asiakkaalla on oikeus nähdä henkilötietonsa tai saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.
Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen automaattinen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada Veikkaukselle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Veikkaus voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai mitä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia pyyntö koskee. Pyyntö tehdään toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Casino Helsinki, Turvallisuuspäällikkö, Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisteri/Henkilötietopyyntö, Mikonkatu 19, 00100 Helsinki. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada. Henkilötietopyynnön vastaus toimitetaan lähtökohtaisesti Suomen väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Asiakas voi tehdä pyynnön Casino Helsingin turvallisuuspäällikölle.

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on muun muassa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Asiakas voi estää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin Casino Helsingin vastaanotossa tai Veikkauksen asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustamista voi pyytää ottamalla yhteyttä Casino Helsingin turvallisuuspäällikköön.

Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Asiakas voi hallinnoida suostumuksiaan ottamalla yhteyttä Casino Helsingin vastaanottoon.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinoinnin lähettämiseen sähköpostiin ja/tai matkapuhelimeen. Lisäksi asiakas voi kieltää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin.

Lisätietoja asiakkaan oikeuksien käyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saa Veikkauksen asiakaspalvelusta. Veikkauksen asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: puhelin 0200 55000 (pvm/mpm), sähköposti asiakaspalvelu@veikkaus.fi ja veikkaus.fi:stä löytyvä chat-palvelu.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.